Novostavba dvojice viladomů v Praze

01.02.2021

Statické posouzení novostavby dvojice viladomů se samostatným parkovacím objektem se zakladačovými systémy.

Navrhované objekty jsou zhruba čtvercového půdorysu, čtyřpodlažní, částečně podsklepené, s výraznými rohovými balkony. Podzemní část a jádro, v němž je vedeno schodiště a výtah a které zároveň zajišťuje prostorové ztužení objektu, jsou z železobetonu. Nosná konstrukce od úrovně 1. NP je navržena jako stěnový zděný systém s příčnými a podélnými stěnami. Stropy jsou řešeny jako železobetonová monolitická stropní deska. Čtvrté podlaží je ustoupené a bude provedeno jako rámová dřevostavba. Objekt je zastřešen z velké části sedlovou střechou s úhlopříčným hřebenem, zčásti plochou pochozí střechou.

Na základě inženýrskogeologického a hydrogeologického posouzení (vysoká hladina podzemní vody, poměrně nízká únosnost základových půd), bylo zvoleno hlubinné založení na pilotách.

Provedli jsme statické posouzení základových a nosných konstrukcí, navrhli ocelové výztuže pro železobetonové části stavby a zhotovili výkresy tvaru.

Zjednodušený rendrovaný 3D model
Zjednodušený rendrovaný 3D model
Plošné napětí - horní povrch desky
Plošné napětí - horní povrch desky
Plošné napětí - dolní povrch
Plošné napětí - dolní povrch