Rekonstrukce mostu Semechnice

12.01.2021

Předmětem zakázky bylo navržení, statické posouzení a optimalizace náhrady nevyhovující mostní konstrukce. 

Most, který převádí místní účelovou komunikaci v obci Semechnice přes Zlatý potok, je již v nevyhovujícím stavebně technickém stavu. Podmínky pro návrh a zakládání nové stavby jsou ztíženy přítomností vodoteče a zaplavováním mostu při stoleté vodě.

Nosnou konstrukci mostu tvoří železobetonový jednopolový rám, objekt bude založen plošně. Navržené konstrukce byly prověřeny statickým výpočtem.

Projekt byl zpracováván pro stupeň DSP.

Použitý software: AxisVM X5

Rendrovaný 3D model
Rendrovaný 3D model
3D výpočetní model - deskostěny
3D výpočetní model - deskostěny
Příčný řez
Příčný řez