Novinky AxisVM X4

Novinky AxisVM X4

Soubor s novinkami ke stažení v pdf

Obecná vylepšení

Uložení předchozích revizí modelu umožňuje vrátit se i ke starším revizím modelu. Je možné uložit, znovu otevřít, zamknout nebo odemknout předchozí revize.

Animace lze uložit do animovaných souborů GIF

Podpora PNG

Průhledné štítky jsou volitelné

Zabránění překrývání popisků (volitelné)

Grafické symboly: konfigurovatelné barvy lokálních souřadných systémů a šířka čáry

Grafické symboly: Konfigurovatelný diagram průběhu výsledků na prvku, nastavitelná barva výplně a tloušťky čáry.

Nové parametrizovatelné průřezy: zkřížené složené průřezy, 4L, "motýlek"

Chybová upozornění programu jsou zobrazena strukturovaně ve stromu

Úpravy

Import plošných prvků s proměnnou tloušťkou z programu Revit

Nové nástroje na úpravu geometrie

Paleta nástrojů pro úpravu geometrie uzlu:

  • Zaoblení/Zkosení
  • Protáhnout linii k protnutí jiné linie nebo plochy
  • Oříznout linii podle jiné linie nebo plochy
  • Protáhnout linii ke zdánlivému průsečíku

Prvky

Ortotropní desky pro dutinové panely - automatizovaný výpočet tuhostních parametrů podle vstupních údajů

Ortotropní desky pro Spřažené ocelo-betonové desky - automatizovaný výpočet tuhostních parametrů podle vstupních údajů

Zatížení

Nový typ zatížení na účinky požáru:

Zatěžovací stav typu Požár / Zatěžovací skupiny, parametry na účinky požáru lze zadat na liniové prvky

Zatížení větrem lze zadat na části modelu s různým tvarem střechy

Nové funkce zatěžovacího panelu: roznos zatížení na prvky v aktivních (zobrazených) částech modelu, roznos zatížení i přes otvory je možné zapnout/vypnout

Výpočet

Výrazné urychlení výpočtu

Výpočet Kmitání: Umožnuje výpočet se zvýšenou tuhostí podpor, hmoty pod zadanou úrovní (výška konstrukce) lze vyjmout z analýzy kmitání.

Nastavení pro automatické zavření dialogu o výpočtu po dokončení výpočtu.

Výsledky a posudky

Uživatelsky definovaná osa (osa redukce) pro integraci výsledků z plošného prvku na virtuální nosník

Nelineární výsledky: Zobrazení pružných / plastických / plných přetvoření pro nosníky/žebra/příhradové prvky.
Nový modul FFA: Kročejová analýza pro posouzení součinitele odezvy na kmitání o chůze

Modul RC2 (Posudek ŽB sloupu): vylepšená metoda pro posouzení výztuže sloupu pro různé tvary vybočení

Modul SD1 (Posudek oceli EC3): MSP posouzení průhybů, posouzení na požární odolnost
Tabulky, reporty

Modul SC1 (Posudek ocel. Přípojů): zobrazení přípojů definovaných v modulu SC1 v renderovaném pohledu, ukládání dat přípojů v souboru modelu.

Tabulky, reporty

Barevné rozlišení buněk

Řazení položek v tabulce kliknutím v záhlaví podle sloupečků

Výkaz výztuže obsahuje výztuž nosníků a sloupů