Novinky AxisVM X5

Novinky AxisVM X5

Soubor s novinkami ke stažení v pdf.

Nové moduly

Posouzení zdiva dle EN (MD1) 

Posouzení požáru dřeva (TD8)

Posouzení ŽB stěn a jader (RC5)

Obecné funkce

 • Rozbalovací seznamy zobrazují zatěžovací stavy a jejich kombinace, součásti výsledků a režimy zobrazení výsledků v hlavním okně a v dialogových oknech jsou přímo měnitelné.
 • Přizpůsobitelné výchozí názvy nových modelů, zatěžovacích stavů a skupin zatížení.
 • Automatické dimenzování čárového rastru
 • Klávesové zkratky mohou být přiřazeny pro Deformovaný tvar, Zobrazení neviditelné části šedé (viz kategorie Menu - Pohled) a několik příkazů pro řízení rotace (viz kategorie Tlačítka).

Propojení

 • Import/export zúžených stěn do IFC (Otevřít připojení BIM)
 • Export vybraných prvků z Revit do AxisVM
 • Aktualizace Revit modelu z AxisVM se zjištěnými změnami (Zavřít připojení BIM)
 • Aktualizace AxisVM modelu z Revit se zjištěnými změnami (Zavřít připojení BIM)
 • Rozhraní Grasshopper and Dynamo pro vytvoření parametrických konstrukcí editor průřezu

Editor průřezů umožňuje editovat tlusté stěny

 • Parametrické průřezy tlustých stěn C, L, T
 • Složené průřezy (statická analýza v R1, RC a návrh sloupů v R2)
 • Trubka vyplněná betonem s volitelným vnitřním profilem
 • Pravoúhlý tvar vyplněný betonem s volitelným vnitřním profilem
 • Kruhový betonový obložený profil
 • Obdélníkový betonový obložený profil

Prvky

 • Vysokopevnostní třídy betonu
 • Knihovna materiálů: lze zvolit typ materiálu
 • Tuhost a odolnost na volných koncích nosníků lze specifikovat v každém směru, plasticky kloub lze definovat ve směru x
 • Nový typ pružinových prvků s plastickým chováním a hysterezí pro nelineární a dynamickou analýzu
 • Liniové podpory v referenčním směru

Zatížení

 • Rozdělení zatížení do samostatných zatěžovacích stavů. Zatížení každého liniového prvku a/nebo oblasti je umístěno do samostatného zatěžovacího stavu. Generované zatěžovací stavy se mohou umísťovat do proměnných skupin zatížení.
 • Přemísťování vybraných zatížení do samostatných zatěžovacích stavů
 • Volitelné skládání zobrazení překrývajících se liniových zatížení
 • Editor požární křivky pro definování vlastního požáru
 • Nově volitelný editor geometrie vazeb použitím lineárních, nebo parabolických částí a oblouků

Výsledky

 • Rychlejší výpočet napětí nosníků
 • Označení extrémů lze zapnout/vypnout v rámci knihovny výkresů
 • Je snadnější porovnávat kritické kombinace, lze totiž zobrazit také jejich číselné hodnoty
 • Nová součást výsledků odvozená z podporových sil:
 • Nové složky hlavních povrchových sil: an1, an2, am1, am2, avRz
 • Pro nerovnoměrné zatížení je vypočítán bod použití

Návrh

 • Parametry povrchové výztuže: Betonové krytí lze specifikovat také pro sekundární (vnitřní) vrstvu výztuže.
 • Omezení šířky trhlin pro výpočet povrchové výztuže může být definováno pro osu výztuže (wk,max) i pro vnější vrstvu betonu (wk2,max).
 • Analýza dělení může být omezena na vybrané oblasti
 • Pro železobetonové nosníky lze definovat průměr krajních výztuží
 • Pro železobetonové nosníky lze skutečné vzdálenosti třmínků definovat uživatelsky
 • Návrh železobetonových stěn a jader (Nový modul RC5)
 • Návrh patek při seizmickém působení
 • Kruhové patky
 • Účinky požáru na dřevěné prvky (Nový modul TD8)