Referenční projekty

Konstrukce vozíku lešení pod mostem Vysočina 

Projekt konstrukce pojezdového vozíku pro opravu PKO na mostě Vysočina na D1.

Pilotní BIM projekt stavby I/34 Pelhřimov západní obchvat 

Převedení stávající (2D) dokumentace do 3D modelů v rámci pilotního BIM projektu ŘSD

SO 221 Nadjezd na sil. III/03414

Jednopolový trámový most v příčném řezu tvořen prefabrikovanými předpjatými nosníky. Nosná konstrukce uložena na vysokých opěrách, které jsou hlubině založené. Na mostě jsou dlouhá rovnoběžná křídla.

SO 222 Nadjezd na MK Starý Pelhřimov

Most o jednom poli z předpjatých prefabrikovaných nosníků spřažených s ŽB deskou. 

Výpočetní model mostu v km 0,600 - 0,867 R56 Frýdek-Místek, připojení na R48

Nosná konstrukce je navržena jako monolitická, dodatečně předpjatá jednotrámová konstrukce, která působí jako osmi-polový spojitý nosník s pevným uložením na podpěře č. 5. V rámci výpočtu bylo staticky ověřeno navržené předpětí. Vstupy z 2D výkresů předpětí byly použity do výpočetního modelu a pro vytvoření 3D modelu NK včetně spodní stavby.

Dálnice D55 Otrokovice JV obchvat

SO 201 Most na silnici III/4975 přes D55

Most i překračovaná dálnice jsou v podélných i příčných sklonech a spodní hrana NK je s náběhem u střední podpěry. Geometrický 3D model mostu umožnil ověření podjezdné výšky pod mostem a z objemových prvků se vygenerovaly výkazy materiálů vč. kubatur zemních prací. 

Statické výpočty mostů na trase I/53, Miroslav - Branišovice

Mostní objekt je součástí stavby Silnice I/53, Miroslav - Branišovice. Jedná se o most pozemní komunikace o 3 polích rozpětí 14,0+20,5+14,0 m. Most je navržen jako dodatečně předpjatá jednotrámová konstrukce s proměnnou výškou trámu v podélném směru.

Zpracovali jsem statický výpočet mostu pro stavební povolení.

Spřažený ocelo-betonový most v obci Staříč

Jedná se o jedno-polový prostě uložený spřažený most o rozpětí 16,26 m. Nosný systém tvoří tři svařované hlavní, prostě uložené nosníky, které jsou spřaženy s betonovou deskou.

Zpracovali jsme posouzení ŽB desky a výpočet ocelových styčníků na příčníku a hlavním nosníku.