Domov pro seniory

10.03.2021

Předmětem statického posouzení je desetipodlažní budova domova pro seniory v Praze.

Konstrukční řešení stavby vyplynulo z dispozičních požadavků architektonické části dokumentace. Nosný systém budovy je navržen z konstrukčního hlediska jako železobetonový skelet doplněný o ztužující stěny. Konstrukci tvoří nosné sloupy, stěny a průvlaky v kombinaci se železobetonovou stropní deskou. Stabilita konstrukce je zabezpečena pomocí ztužujícího železobetonového jádra a ztužujících stěn. Střešní konstrukce bude plochá. Založení stavby je kvůli přítomnosti méně únosných zemin navrženo jako hlubinné na pilotách.

Rendrovaný 3D model
Rendrovaný 3D model
Jižní a východní pohled
Jižní a východní pohled
Pohled z druhé strany
Pohled z druhé strany
Ohybový moment - celý objekt
Ohybový moment - celý objekt
Plošné vnitřní síly - zobrazení pouze jádra a prvků v jedné ose
Plošné vnitřní síly - zobrazení pouze jádra a prvků v jedné ose
Osové napětí - strop 1.NP
Osové napětí - strop 1.NP