Pilotní BIM projekt stavby I/34 Pelhřimov západní obchvat

06.01.2021

Převedení stávající (2D) dokumentace do 3D modelů v rámci pilotního BIM projektu ŘSD

V rámci projektu přeložky komunikace v úseku Božejov-Pelhřimov, která si klade za cíl výrazné omezení negativních vlivů na obyvatelstvo obcí, zejména díky oddálení dopravy od obce, byly zpracovávány 3D modely navrhovaných mostů a ověřeny jejich statické parametry.

SO 221 Nadjezd na silnici III/03414

Jednopolový trámový most, v příčném řezu tvořen prefabrikovanými předpjatými nosníky. Nosná konstrukce uložena na vysokých opěrách, které jsou hlubinně založené. Na mostě jsou dlouhá rovnoběžná křídla. 

SO 222 Nadjezd na MK Starý Pelhřimov

Most o jednom poli z předpjatých prefabrikovaných nosníků spřažených s ŽB deskou. 


Modely mostů byly vytvořeny za pomoci rozšiřujícího modulu EasyBridge pro AutoCAD.

Celkový pohled na most
Celkový pohled na most